Modul Výpožičky je prostriedkom pre zabezpečenie automatizácie výpožičného procesu, je zameraný na činnosti súvisiace s evidenciou čitateľov a ich výpožičiek, ako sú karta čitateľa, rezervácie, upomienky, objednávky, poplatkov a služieb (tzv. účtovná kniha) a ďalších súvisiacich údajov.

Ošetruje a kontroluje všetky známe stavy v životnom cykle titulu v procese jeho požičiavania a umožňuje definovať a používať ľubovoľný počet kategórií čitateľov (študent, dôchodca, MVS…) a ich špecifické nastavenia.

Údaje do databázy čitateľov je možné zapísať do pevného alebo dynamického formulára, ktorý je ľubovoľne rozšíriteľný o špecifické polia. Zápis obsahuje vnútorné kontroly (duplicita, povinné polia, formálna správnosť). Súčasťou je aj tlač čitateľského preukazu, evidenčnej karty alebo ľubovoľnej tlačovej zostavy požadovanej knižnicou.

V procese návštevy systém automaticky rozpoznáva údaj, na základe ktorého obsluha identifikuje čitateľa (priezvisko, číslo preukazu, čiarový kód, čísla OP/pasu, ISIC/ITIC, identifikátor výpožičky). Systém obsluhu môže upozorňovať na nezaplatený registračný poplatok, nevysporiadané finančné podlžnosti, prekročenie maximálneho počtu vypožičateľných dokumentov či pokus o výpožičanie dokumentov so špeciálnym režimom. Zoznam čitateľov je zobrazovaný v prehliadači formou stĺpcov. Obsluha si môže pomocou obmedzujúcich filtrov vytvoriť prehľady a prehliadače (záložky) so stálym príkazom. Definovanej skupine čitateľov je možné poslať hromadný e-mail/sms správu s vlastným textom.

Detailný prehľad o výpožičnom konte čitateľa zabezpečuje výpožičná karta.

Systém automaticky generuje a posiela čitateľom a knižnici definované notifikácie formou sms a/alebo emailom:

 • blížiaca sa exspirácia čitateľského konta
 • pripomienka / upomienky
 • avízo o novej objednávke v systéme (knižnici)
 • avízo o pripravenej objednávke / rezervácii
 • potvrdenie vrátenia kníh cez biblibox so stavom konta

Finančné podlžnosti čitateľov je možné vysporiadať v submodule Poplatky a služby, ktorý slúži zároveň ako registračná pokladňa a spolu s tlačou vydáva zjednodušené pokladničné bloky. Viaceré poplatky účtuje systém automaticky na základe nastavení, samozrejmosťou je definovanie a evidencia ľubovoľného počtu služieb s pevnou i pohyblivou cenou (poplatok za tlač, kopírovanie, používanie internetu, ale aj kávu). Pre denne sa opakujúce prehľady sú knižniciam k dispozícii tzv. pevné štatistiky (kontrola pokladne, denná závierka pokladne, detaily účteniek a pod.)

Ostatné zaujímavé funkcie:

 • Návrh kníh na vyradenie
 • Hromadný návrat
 • Prehľad tried a škôl
 • Hromadný príchod triedy

Vybrané štatistiky a prehľadu:

 • História vrátenia konkrétneho prírastku
 • Štatistika pokladne podľa používateľa / pobočky / oddelenia / vrátane detailov účteniek
 • Štatistika MVS, zvukových kníh a MVS článkov
 • Kompletný štatistický prehľad všetkých ukazovateľov za obdobie
 • Štatistika KULT
 • Štatistika návštevníkov / čitateľov (aktívni, podľa kategórií, veku, miesta bydliska, pohlavia)
 • Štatistika vyťaženosti knižnice / pobočky podľa dní, hodín
 • Najpožičavanejšie tituly / TOP čitatelia podľa kategórií / Najčítanejší autori / Dlhodobo nepožičané tituly
 • Zoznam odoslaných avíz / návštevníkov / vrátených kníh cez Bibliobox

Ukážky modulu Výpožičky