Modul Katalóg tvorí jadro celého systému. Obsahuje funkčné bloky (moduly) pre akvizíciu, katalogizáciu, správu holdingov, seriálov, objednávky, faktúry, adresár dodávateľov, rozpočty a ďalšie. Tie sú na pozadí navzájom logicky prepojené. Každý má prehľadne usporiadané vlastné funkcie pre svoju správu.

Pre každý typ záznamu sú v systéme prednastavené hierarchické MARC štruktúry. Pre zobrazenie záznamov sa používajú jedinečné prehliadače, v ktorých si používateľ sám dokáže definovať polia, podpolia, ktoré chce zobrazovať. Skupinu zobrazených záznamov je možné obmedziť pomocou filtrov.

V module katalóg sa zapisujú, upravujú, kopírujú či mažú bibliografické záznamy. Systém DAWINCI umožňuje zápis v štruktúrach UNIMARC alebo MARC21. Záznamy sa zapisujú do pripravených formulárov (s poliami a podpoliami pre jednotlivé typy dokumentov), ktoré sa dajú upravovať.

Okrem ručného zápisu údajov a možnosti stiahnuť hotový záznam, je katalogizátorom k dispozícii aj viacero možností editácie (priamy prístup do registrov, tezaurov, možnosť vytvárať nové väzby napr. na autority, edície, a pod.) či vnútorných kontrol (duplicita, chybne zapísané údaje, podmienečné automatické dopĺňanie údajov). K záznamom je možné jednoducho pridať aj odkaz na elektronický dokument (PDF súbor, web stránka, video, audio-ukážka a pod.) a vytvárať tak „živú“ databázu.

Modul disponuje funkciami pre hromadnú zmenu vybraných hodnôt. Všetky záznamy je možné zobrazovať prostredníctvom pripravených tlačových zostáv (náhľad na obrazovke, tlač, PDF, Word, Excell)

Všetky tlačové zostavy a štatistiky fondu sú každému klientovi robené na mieru.

Modul úzko súvisí s ostatnými časťami systému:

  1. Autority – submodul pre vytváranie a správu súboru autorít
  2. Adresár dodávateľov – databáza údajov o dodávateľoch (kníhkupectvách, knižných veľkoobchodoch) pre účely automatizovaných objednávok
  3. Faktúry – správa faktúr a záznamov o dodávkach, obsahuje informácie o prijatých tituloch a holdingoch vrátane väzieb na dodávateľov či objednávky
  4. Fondy a tematické skupiny – prehľad o existujúcich fondoch a tematických skupinách knižnice (zloženie fondu).
  5. Holdingy – submodul na správu exemplárov v systéme.
  6. Objednávky – správa a prehľad objednávok dokumentov
  7. Seriály – správa evidencie dochádzky periodík

Ukážka modulu Katalóg