Produkty pre voľný trh

Produkty pre voľný trh nemajú vopred určeného zákazníka. Implementácia nie je viazaná na špecifické zadanie. Hotový produkt samozrejme musí riešiť konkrétny problem, konkrétnych zákazníkov a obstáť v konkurencii podobných produktov. To je výzva!

Cieľová skupina

BIBLIB je online systém určený pre správu obecných, školských, firemných knižníc, alebo knižníc nadácií a spolkov. Obsahuje všetky základné funkcie nutné pre chod a správu knižnice, pritom jeho obsluhu zvládne aj neprofesionálny knihovník.

Žiadne skryté náklady. Profesionálna starostlivosť o vaše dáta Dostupný zadarmo alebo za výhodnú cenu šitú na mieru.

BIBLIB.SK

Slovenská lokalizácia systému BIBLIB. Pôvodne funkčné rozšírenie súborného katalógu INFOGATE,SK. Po získaní požadovaného funkčného rozsahu osamostatnený. Dôsledkom vývoja je tesná integrácia na INFOGATE. Dáta súborného katalógu nie sú len spojením záznamov BIBLIB knižníc, ale aj záznamov z externých knižníc z celej Slovenskej republiky.

BIBLIB.CZ

Pripravovaná česká lokalizácia systému. Funkčne v zásade identická. Zmeny súvisia s odlišnosťami v evidencii mien, dátumov a podobne. Aj podkladová databáza používa jazyk katalogizácie český. Aktuálna verzia používa dáta získané z verejných zdrojov Národní knihovny ČR.

INFOGATE

InfoGate je databáza kníh, v ktorej nájdete viac ako 1.5 milióna záznamov knižných titulov. Predstavuje unikátnu zbierku bibliografických záznamov obohatenú o používateľské hodnotenia a komentáre. InfoGate poskytuje možnosť vyhľadávať v katalógoch všetkých zapojených knižníc prostredníctvom jedného dotazu.

MYLIB

Moja knižnica predstavuje rozšírenie katalógu kníh InfoGate o možnosť si evidovať vlastnú čitateľskú aktivitu a/alebo tituly, ktoré vlastníte alebo ste čítali. V mojej knižnici k dispozícii prehľadný zoznam titulov, v ktorom viete filtrovať rôzne príznaky a mať vždy prehľad o tom, čo ste už čítali alebo čo sa čítať chystáte, či práve čítate. Vaša knižnica je prístupná iba pre vás, žiaden iný používateľ nevidí, čo v nej máte.

BAZÁR

Jednoduchá ale efektná nadstavba pre MYLIB je tiež súčasťou InfoGate. Evidencia predávaných kníh sa nachádza priamo v MYLIB, kde používateľ má kontrolu nad zoznamom svojich predávaných kníh. Má k dispozícii nástroje na evinciu predaja, ako sú určenie ceny, miesto a spôsob doručenia, či emailové notifikácie v prípade prejaveného záujmu o používateľove knihy.

BIBLIB

Online systém pre malé knižnice. Unikátne riešenie automatizácie knižnice pre 21 storočie. Vytvorený úplne od začiatku ako dôsledok mnohoročných skúseností s budovaním knižničného systému a špecializovaných bibliografických databáz.

Knižnično-informačný systém DAWINCI

DAWINCI je moderný knižnično-informačný systém, ktorý integruje najnovšie prvky z oblasti serverových aplikácií, databázových systémov, dokumentového manažmentu a v spojení s poznatkami a skúsenosťami našich zákazníkov ich pretavuje do komplexného multimediálneho knižničného a informačného systému.

 

DAWINCI automatizuje a zefektívňuje všetky informačné toky a procesy knižnice.

Je vyvinutý na základe mnohoročnej spolupráce s odbornými pracovníkmi knižníc a testovaný v reálnej praxi. Systém je efektívnym riešením pre každý typ knižnice a vďaka jeho flexibilnosti nasaditeľný za každých podmienok pri zaujímavých cenách.

DAWINCI je slovenský produkt.

Je vyvíjaný slovenskou firmou a pracujú na ňom slovenskí programátori. Je dlhoročne vyvíjaný aj na základe podnetov a potrieb našich klientov. Jeho vývoj, úpravy a ďalšie smerovanie sú preto v našich rukách a vy sa na ňom môžete podieľať!

Neobmedzená podpora!

S klientami sme v neustálom kontakte. Vážime si dôveru, s ktorou s nami konzultujú svoje potreby. Vieme, že knižnica je živý organizmus vystavený rôznym vplyvom, a preto počet otázok ani požiadaviek na podporu u nás nie je obmedzený!

Systém je predávaný v celku!

Náš systém predávame klinetom bez skrytých poplatkov a ohľadu na počet záznamov. U nás po čase nemusíte dokúpiť žiaden zo základných modulov alebo funkčných súčastí (napr. modul revízie, analytický popis, či tlač čiarových kódov).

Vývoj!

Klientom pravidelne prinášame nové verzie a vylepšenia, v ktorých sú pretavené aj ich požiadavky. Pri našom systéme má každá knižnica istotu, že v olasti knižnično-informačného systému nezostane namieste, ale bude neustále napredovať.

ANTIPLAG

ANTIPLAG je systém pre podporu rozhodovania s cieľom pomáhať identifikovať podozrenia a potláčať rôzne formy plagiátorstva. Plagiátorstvo je definované ako nedovolené používanie cudzích publikovaných i nepublikovaných myšlienok, formulácií, poznatkov a ich prezentácia spôsobom, ktorý vytvára dojem, že ide o originálne myšlienky plagiátora. Ide najmä o používanie výsledkov práce iného autora bez jeho citovania.

Antiplagiátorský systém je unikátnym riešením pre kontrolu originality dodaných textov voči systematicky budovanému korpusu prác a internetových zdrojov.

Naša spoločnosť začala s vývojom algoritmu na odhaľovanie plagiátov už v roku 2008. V roku 2010 bol systém s názvom ANTIPLAG implementovaný vo forme Centrálneho registra záverečných prác prevádzkovaného na adrese www.crzp.sk. V tomto registri kontroluje všetky záverečné práce, ktoré sú odovzdané na jednotlivých univerzitách a vysokých školách na Slovensku. Jeho výstupom je protokol, elektronický dokument, ktorý upozorňuje na zhodné alebo identické dokumenty z internetu alebo práce z iných pracovísk, v ktorých bolo identifikované podozrenie na plagiátorstvo a mohli uniknúť pozornosti školiteľa a/alebo oponenta pri posudzovaní záverečných prác.

Vďaka plošnému nasadeniu a premyslenému indexovaniu „živého“ internetu je možné zachytiť aj pokusy o kopírovanie prác z iných škôl, prípadne predchádzajúcich rokov alebo z internetu. Použitá technológia využíva viacstupňový mechanizmus kontroly práce voči korpusu (indexu) prác.

Systém ANTIPLAG je možné použiť nie len na porovnávanie záverečných prác, má širšie možnosti použitia pre našich zákazníkov doma ako aj v zahraničí.

Systém v sebe integruje niekoľko prvkov: vyhľadávanie vo vlastnej databáze,vyhľadávanie na internete (web crawler), distribuovaná architektúra dátových úložísk, indexácia dát, porovnávanie textu a ďalšie.

V základných bodoch je možné algoritmus charakterizovať takto:

 • vytvorenie digitálneho odtlačku dokumentu pomocou špecializovaných nástrojov so zapojením stromu pojmov,
 • porovnanie odtlačku voči dokumentom v korpuse,
 • korpus je pravidelne dopĺňaný dátami, ktoré dodávajú školy, ale aj pomocou automatizovaných webových prehľadávačov z internetu,
 • vo finálnej fáze sa produkuje protokol s vyznačením bibliografických citácií a liniek na podozrivé dokumenty s informáciami o zhode a pravdepodobnosti zachytenej podobnosti.

Projekty na zakázku

V projektoch na objednávku je realizácia viazaná na zadanie zákazníka. I keď je odberateľ vopred jasný, tento druh projektov je rovnako náročný. Zadania je potrebné dopresniť, analyzovať a pretaviť do technickej funkčnej špecifikácie. Spoločnosťou používané agilné metódy vývoja IT systémov sa ukázali ako efektívny nástroj fungujúci v prospech zákazníka aj vývojového teamu.

CREPČ

Evidencia publikačnej činnosti je jedným z ostro sledovaných parametrov činnosti vysokých škôl. Myšlienka realizácie centrálneho registra prirodzene vyplynula z potreby efektívnej automatizácie dodávania podkladov pre hodnotenie verejných vysokých škôl a následnej kontroly a prezentácie týchto dát grantovým agentúram, autorom, odbornej i laickej verejnosti.

Projekt Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti vznikol v roku 2007 pod záštitou Ministerstva školstva SR a bol implementovaný riešiteľskou skupinou:Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Žilinskej univerzity v Žiline a SVOP, spol. s r.o.

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie riešenia schopného v čo najvyššej miere automatizovať proces získavania a vyhodnocovania údajov súvisiacich s publikačnou činnosťou univerzít a vysokých škôl. Tieto údaje na úrovni rezortu školstva (okrem iného) slúžia ako podklad pre rozdeľovanie finančných prostriedkov jednotlivým univerzitným a vysokoškolským pracoviskám.

Sekundárnym cieľom a dôsledkom realizácie primárnej úlohy bol vznik unikátneho centrálneho zdroja informácií, ktorý umožňuje získať prehľad o činnosti všetkých zapojených pracovísk odbornej i laickej verejnosti na jednom mieste – portáli.

Výstupom projektu je portál Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti, ktorý je prevádzkovaný na adrese www.crepc.sk. Základnými vlastnosťami a výsledkami riešenia sú:

 • bezpečné uloženie, archivácia a jednotná prezentácia informácií, 
 • vyhľadávanie záznamov podľa definovaných kritérií (autor, názov dokumentu, pracovisko autora, rok vydania a pod.), 
 • možnosť kontroly dát z viacerých pohľadov a súvislostí aj na priereze jednotlivých rokov, 
 • priame výstupy a štatistiky pre potreby manažmentu finančných prostriedkov, 
 • značná redukcia času od získania údajov, cez ich kontrolu až po získanie požadovaných analytických podkladov.

CREUČ

Po úspešnom spustení projektu Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti prišla s myšlienkou evidencie umeleckej činnosti aj umelecká akademická obec. Na základe podnetu Vysokej školy výtvarných umení v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií  SR a po príprave podkladov pre spracovanie umeleckej činnosti vznikol v roku 2008 Centrálny register evidencie umeleckej činnosti.

Hlavným cieľom projektu bola registrácia umeleckej činnosti, teda verejne prístupných umeleckých diel, umeleckých výkonov a ohlasov na tieto diela alebo výkony. Bolo spustené rozhranie podobné rozhraniu Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti pre zápis minimálneho bibliografického záznamu umeleckej činnosti a pre kontrolu odovzdaných záznamov s možnosťou navrhovania úprav pre poverené osoby.

Pre zber záznamov boli vytvorené dva formuláre stanovené Ministerstvom školstva SR, z ktorých jeden slúžil pre zápis zverejneného umeleckého diela a druhý pre zápis zverejneného podujatia (umeleckého výkonu) ak boli prístupné verejnosti. Ohlasy na zverejnenú umeleckú činnosť sa evidovali v rámci Centrálneho registra publikačnej činnosti.

Cieľom a výsledkom projektu sú:

 • prezentácia umeleckej aktivity vysokej školy, fakulty, katedry, pracoviska a autora,
 • získanie prehľadu o profile a výkonnosti pedagogického pracoviska a zamestnancov,
 • získanie objektívnych podkladov na mapovanie a riadenie umeleckej činnosti.

Vysoké školy zabezpečujú spracovanie prehľadov o publikačnej a umeleckej činnosti pre rozpis dotácie zo strany Ministerstva školstva SR, pre potreby akreditácie a evaluácie Akreditačnou komisiou vlády SR.

CRZP

Centrálny register záverečných prác bol po 2 rokoch systematického vývoja uvedený do prevádzky v roku 2010. Cieľom evidencie záverečných prác je primárne podpora vedy, výskumu a vzdelávania a sekundárne zvyšovanie kvality záverečných prác vďaka spoľahlivému posúdeniu originality a kvality odovzdanej práce algoritmom na odhaľovanie plagiátov. Register získava, uchováva a sprístupňuje všetky záverečné práce na Slovensku. Systém zberu funguje dvojstupňovo. Škola si zabezpečí vlastné lokálne úložisko a v druhom kroku jednorazovo prepošle metadáta na globálne úložisko. Vďaka algoritmu sa takýto súbor informácií spracuje v systéme, ktorý následne vyhodnotí vložené údaje.

 Súčasťou dodávky Centrálneho registra je aj aplikácia CRZP distribuovaná pre jednotlivé školy, ktorá slúži na sledovanie importu záznamov a na zmenu nastavení pre prenos týchto záznamov z lokálneho zberu záverečných prác do samotného centrálneho registra. Každá univerzita či vysoká škola môže (po prihlásení sa do aplikácie povereným pracovníkom) zmeniť nastavenia potrebné pre import záznamov do centrálneho registra a môže zmeniť svoje prihlasovacie údaje pre automatizované odosielanie XML výstupov. Po prenesení XML súborov škola potvrdzuje daný súbor výstupov, aby sa zamedzilo omylom.

 Prezentácia záverečných prác verejnosti závisí od parametrov licenčnej zmluvy a môže sa týkať metadát alebo plných textov. Práce je možné prehľadávať na portále Centrálneho registra evidencie záverečných prác.

RIEŠENIA NA MIERU

Špecializujeme sa na prácu s dátami a metadátami. Pracujeme so štruktúrami vysokej komplexnosti a prepojenosti. Naše projekty často pracujú s netriviálnymi objemami dát. Zabezpečujeme všetky fázy projektov, od analýzu, cez implementáciu, testovanie až po rutinnú prevádzku a servis.

Zaujala Vás naša ponuka?

Nebojte sa spýtať. Zavolajte, alebo napíšte nám.