Politiku kvality, víziu spoločnosti a jej filozofiu predstavuje firemná stratégia.

Firemnou stratégiou, ktorá by mala splniť predstavy spoločnosti o jej úlohe na trhu, je v prvom rade snaha o poskytovanie prospešných riešení pre zákazníkov so zameraním na kvalitu a účel dodávaného produktu v zmysle požiadaviek zákazníka, ako aj požiadaviek predpisov a legislatívnych požiadaviek.

Filozofia spoločnosti smerujúca k úspechu je založená na nasledujúcich princípoch:

  • Dokonale rozumieť a uspokojiť relevantné požiadavky zainteresovaných strán, hlavne zákazníkov v rámci nášho predmetu činnosti a predvídať jeho budúce potreby
  • Neustále zvyšovať spokojnosť zákazníka
  • Poskytovať zákazníkom servisnú podporu a školenia
  • Vedenie spoločnosti buduje a posilňuje princíp partnerstva v obchodných vzťahoch so zákazníkmi založený na dôvere, komunikácii a zdieľaných hodnotách a informáciách
  • Budovaním dobrého mena, povesti a reputácie spoločnosti upevňovať postavenie spoločnosti na trhu
  • Sledovať trendy a postupne zavádzať do praxe najnovšie technológie
  • Zvyšovaním technickej, materiálovej a organizačnej vybavenosti spoločnosti vytvárať porovnateľné podmienky s medzinárodnými štandardmi
  • Vedenie spoločnosti udržuje a rozvíja povedomie, schopnosti a znalosti svojich zamestnancov a vytvára vhodné podmienky pre plnenie úloh
  • Vytvárať príjemné pracovné prostredie
  • Zabezpečovať a neustále zlepšovať efektívnosť systém manažmentu kvality, minimalizovať vznik nedostatkov a chýb vedúcich k nezhodám a reklamáciám